Algemene voorwaarden Wijngaard Brandevoort

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt:

1.   Wijngaard Brandevoort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Biesveldje 7, 5706KT te Helmond, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 74744828.

2.   Investeerder: iedere natuurlijke of rechtspersoon die middels de aanschaf van een Pakket, een bedrag investeert ter financiering van het Project en daartoe een Overeenkomst sluit met Wijngaard Brandevoort.

3.   Crowdfunding: het aanbod op de Website met betrekking tot de financiering van het Project door middel van de aanschaf van Pakketten door Investeerders.

4.   Project: de aanleg van een door Wijngaard Brandevoort te exploiteren wijngaard op een locatie in Nederland, waarvoor door Investeerders, middels de Crowdfunding, financieringen worden verstrekt.

5.   Overeenkomst: de tussen de Investeerder en Wijngaard Brandevoort tot stand gekomen overeenkomst waarmee Wijngaard Brandevoort zich, met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, verbindt tot de levering van producten en/of diensten en de Investeerder zich verbindt tot voldoening van het bijbehorende investeringsbedrag.

6.   Pakket: het geheel van de producten en/of diensten welke de Investeerder in het kader van de Overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, als tegenprestatie voor zijn investering in het Project ontvangt.

7.   Website: www.wijngaardbrandevoort.nl.

ARTIKEL 2. | TOEPASSELIJKHEID

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wijngaard Brandevoort tot het doen van een investering middels de aanschaf van Pakketten en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.

2.   Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden middels de Website aan de Investeerder beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de Investeerder op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op het apparaat van de Investeerder.

ARTIKEL 3. | OVER WIJNGAARD BRANDEVOORT EN DE CROWDFUNDING

1.   Wijngaard Brandevoort exploiteert middels de Website een online platform om Investeerders te werven ter financiering van de aanleg van een wijngaard op een locatie binnen Nederland. Om een investering te doen kan de Investeerder middels de Website één of meerdere Pakketten aanschaffen. Het doel van de Crowdfunding is om een totaalbedrag van € 85.000,- (zegge: vijfentachtigduizend euro) te verzamelen. Indien dit totaalbedrag wordt behaald binnen 24 maanden nadat de Crowdfunding is aangevangen, wordt het Project, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aangelegd. Middels de Crowdfunding ontvangen bedragen worden, onverminderd het bepaalde in lid 4, dan ook gebruikt voor realisatie van het Project.

2.   Bij het doen van een investering kan de Investeerder kiezen uit de volgende Pakketten:

Pakket

Investeringsbedrag

Diensten/Producten

1

€ 25,-

    Ontvangst nieuwsbrief;

    Rondleiding over de wijngaard voor 1 persoon;

    Helpen met snoeien/oogsten op de wijngaard.

2

€ 50,-

    Ontvangst nieuwsbrief;

    Rondleiding over de wijngaard voor 2 personen;

    Helpen met snoeien/oogsten op de wijngaard;

    Levering 1 fles wijn van de eerste oogst.

3

€ 100,-

    Ontvangst nieuwsbrief;

    Rondleiding over de wijngaard voor 2 personen;

    Helpen met snoeien/oogsten op de wijngaard;

    Levering 4 flessen wijn van de eerste oogst;

    10% korting op de bestelling van wijnflessen(geldig gedurende 1 jaar vanaf beschikbaarheid van de eerste fles).

4

€ 200,-

    Ontvangst nieuwsbrief;

    Rondleiding over de wijngaard voor 2 personen;

    Helpen met snoeien/oogsten op de wijngaard;

    Levering 10 flessen wijn van de eerste oogst;

    Oorkonde met naam bij 10 druivenstokken;

    10% korting op de bestelling van wijnflessen(geldig gedurende 1 jaar vanaf beschikbaarheid van de eerste fles);

    Eenmaal entree wijnfeest voor 1 persoon.

5

€ 350,-

    Ontvangst nieuwsbrief;

    Rondleiding over de wijngaard voor 2 personen;

    Helpen met snoeien/oogsten op de wijngaard;

    Levering 10 flessen wijn van de eerste oogst;

    Levering 10 flessen wijn van de tweede oogst;

    Oorkonde met naam bij 10 druivenstokken;

    10% korting op de bestelling van wijnflessen(geldig gedurende 2 jaar vanaf beschikbaarheid van de eerste fles);

    Tweemaal gratis entree wijnfeest voor 2 personen.

6

€ 500,-

    Ontvangst nieuwsbrief;

    Rondleiding over de wijngaard voor 2 personen;

    Helpen met snoeien/oogsten op de wijngaard;

    Levering 10 flessen wijn van de eerste oogst;

    Levering 10 flessen wijn van de tweede oogst;

    Levering 10 flessen wijn van de derde oogst;

    Oorkonde met naam bij 10 druivenstokken;

    10% korting op de bestelling van wijnflessen (geldig gedurende 3 jaar vanaf beschikbaarheid van de eerste fles);

    Driemaal gratis entree wijnfeest voor 2 personen.

3.   Met uitzondering van de ontvangst van nieuwsbrieven worden de diensten en producten die aan het door de Investeerder gekozen Pakket zijn verbonden, uitsluitend aan de Investeerder geleverd indien de Crowdfunding een bedrag oplevert van ten minste € 85.000,- (zegge: vijfentachtigduizend euro). Dit bedrag dient behaalt te zijn binnen 24 maanden na aanvang van de Crowdfunding. Na aanvang van de Crowdfunding is uitdrukkelijk op de Website vermeld wat de einddatum van de Crowdfunding is.

4.   Na afloop van de Crowdfunding is investering in de wijngaard nog steeds mogelijk. De diensten en/of producten die in het kader van zodanige investering worden geleverd, worden te zijner tijd op de Website geopenbaard.

5.   Indien middels de Crowdfunding het minimumbedrag als bedoeld in lid 3 niet wordt behaald, ontvangt iedere Investeerder het door hem betaalde bedrag terug, geldt de Overeenkomst als ontbonden en komt de aanspraak van de Investeerder op alle aan het Pakket gerelateerde producten en/of diensten te vervallen. In dat geval geschiedt terugbetaling van het door de Investeerde betaalde bedrag voor het Pakket, binnen 30 dagen na de einddatum als bedoeld in lid 3. Terugbetaling geschiedt op de bankrekening waarvan de Investeerder de IBAN heeft verstrekt bij de aanschaf van het Pakket.

Diensten/Producten

6.   De nieuwsbrief ontvangt de Investeerder per e-mail, op het door hem bij de aanschaf van het Pakket opgegeven e-mailadres. In beginsel zal de nieuwsbrief ten minste eens per kwartaal worden verstuurd.

7.   Voor de rondleidingen over de wijngaard dient de Investeerder zich aan te melden. Aanmelding geschiedt onder het account van de Investeerder op de Website, dan wel per e-mail (info@wijngaardbrandevoort.nl). Indien meer personen dan bij het Pakket inbegrepen, willen deelnemen aan de rondleiding, zijn zij daarvoor €10,- per extra persoon verschuldigd.

8.   Middels de nieuwsbrief wordt de Investeerder uitgenodigd voor het helpen met snoeien/oogsten op de wijngaard. De Investeerder dient zich daarvoor aan te melden. Aanmelding geschiedt onder het account van de Investeerder op de Website, dan wel per e-mail (info@wijngaardbrandevoort.nl). Aanmelding is mogelijk voor het aantal personen zoals uitdrukkelijk in de nieuwsbrief is vermeld.

9.   Wijnflessen kunnen zowel worden geleverd door afhalen daarvan door of namens de Investeerder op locatie van Wijngaard Brandevoort, als door bezorging daarvan op het door de Investeerder opgegeven afleveradres. Afhalen dient te geschieden op (één van) de datum/data zoals aangegeven in de nieuwsbrief. In geval de Investeerder wenst dat de wijnflessen worden bezorgd, dient dat onder het account van de Investeerder op de Website, dan wel per e-mail (info@wijngaardbrandevoort.nl), aan Wijngaard Brandevoort worden medegedeeld. In geval van bezorging komen de verzendkosten aanvullend voor rekening van de Investeerder.

10. 10% korting op de bestelling van wijnflessen is middels de webwinkel van Wijngaard Brandevoort te verzilveren, alsook bij de aanschaf van wijnflessen op locatie van Wijngaard Brandevoort. Verkoop op locatie geschiedt uitsluitend op de op de Website en in de nieuwsbrieven aangegeven data en tijden. In geval van verkoop middels de webwinkel van Wijngaard Brandevoort, dient de Investeerder te zijn ingelogd zodat de korting automatisch kan worden verrekend.

11. De naam van de Investeerder wordt middels een oorkonde bij 10 druivenstokken geplaatst. Indien de Investeerder daar geen of niet langer prijs op stelt, kan hij dat per e-mail (info@wijngaardbrandevoort.nl) aangeven.

12. Wijnfeesten worden eenmaal per jaar na de betreffende oogst georganiseerd. De datum daarvan zal op de Website en middels de nieuwsbrief met de Investeerder worden gecommuniceerd. De Investeerder dient zich voor deelname aan het wijnfeest aan te melden. Aanmelding geschiedt onder het account van de Investeerder op de Website, dan wel per e-mail (info@wijngaardbrandevoort.nl).

ARTIKEL 4. | TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1.   De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod van het betreffende Pakket door de Investeerder is aanvaard. Wijngaard Brandevoort zal de investering van de Investeerder vervolgens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een werkdag, per e-mail bevestigen. Deze bevestiging bevat nogmaals een beschrijving van de kenmerken van het Project, alsook de risico’s dat het Project onverhoopt niet kan worden gerealiseerd. Voorts wordt in die bevestiging vermeld dat de Investeerder de mogelijkheid heeft de Overeenkomst binnen 24 uur na ontvangst van de bevestiging, zonder opgave van redenen en zonder enige kosten verschuldigd te zijn, per e-mail te annuleren.

2.   Indien de Investeerder de Overeenkomst niet conform het bepaalde in het vorige lid heeft geannuleerd, is de Overeenkomst bindend, onverminderd het recht van de Investeerder op terugbetaling indien het doel als bedoeld in artikel 3 niet wordt behaald.

ARTIKEL 5. | TERMIJNEN

1.   Alle uitvoerings- en/of leveringstermijnen waartoe Wijngaard Brandevoort zich jegens de Investeerder heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Wijngaard Brandevoort mogelijk mede afhankelijk van de Investeerder of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Wijngaard Brandevoort toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 6, worden de verplichtingen van Wijngaard Brandevoort opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 9 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.

2.   Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Wijngaard Brandevoort toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Wijngaard Brandevoort niet eerder in dan nadat de Investeerder Wijngaard Brandevoort schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Wijngaard Brandevoort na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

ARTIKEL 6. | OVERMACHT

1.   Wijngaard Brandevoort is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, alle van buitenkomende oorzaken waarop Wijngaard Brandevoort geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst (tijdelijk) onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen mislukte oogst, noodgedwongen beëindiging van de exploitatie van de wijngaard en tekortkomingen van hulppersonen van Wijngaard Brandevoort, zoals transporteurs.

2.   Indien de diensten en/of producten verbonden aan het Pakket als gevolg van overmacht niet tijdig kunnen worden geleverd, maakt de Investeerder aanspraak op nakoming zodra levering wel mogelijk is, zonder dat de Investeerder op verdergaande schadevergoeding aanspraak maakt.

3.   Indien levering van de bedoelde diensten en/of producten als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, maakt de Investeerder uitsluitend aanspraak op terugbetaling van het geïnvesteerde bedrag indien het bedrag door Wijngaard Brandevoort niet is gebruikt voor de realisatie van het Project. Deze omstandigheid kan zich bijvoorbeeld voordoen als het Project als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet kan worden gerealiseerd, hoewel het minimumbedrag als bedoeld in artikel 3 wel is behaald. Op verdergaande compensatie dan terugbetaling van het geïnvesteerde bedrag maakt de Investeerder nimmer aanspraak.

4.   Indien levering van slechts een gedeelte van de bedoelde diensten en/of producten als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, is het vorige lid van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de Investeerder aanspraak maakt op terugbetaling van het geïnvesteerde bedrag naar evenredigheid van de niet leverbare diensten en/of producten. Dit evenredige bedrag wordt naar redelijkheid door Wijngaard Brandevoort vastgesteld.

5.   Indien en voor zover levering van de diensten en/of producten als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, terwijl het Project wel is gerealiseerd, maakt de Investeerder geen aanspraak op terugbetaling van het geïnvesteerde bedrag. Zulks wordt aangemerkt als investeringsrisico. Indien in zodanig geval het door Investeerders in totaal geïnvesteerde bedrag niet geheel door Wijngaard Brandevoort is gebruikt voor de realisatie van het Project, zal hij zich evenwel niet verrijken met de door de Investeerders betaalde bedragen en zal hij alle Investeerders naar evenredigheid compenseren voor zover het totaal van de overgebleven geïnvesteerde bedragen toereikend is.   

ARTIKEL 7. | BETALINGEN

1.   Betalingen van Pakketten dient te geschieden op één van de daartoe door Wijngaard Brandevoort aangewezen wijzen, binnen de door Wijngaard Brandevoort aangezegde of op zijn factuur vermelde termijn.

2.   Onverminderd het bepaalde in artikel 4.1, is elke tot stand gekomen Overeenkomst bindend. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Wijngaard Brandevoort gerechtigd de betaling zowel in- als buiten rechte af te dwingen. Alle redelijke kosten die hiermee verband houden komen voor rekening van de Investeerder. In geval van niet tijdige betaling is Wijngaard Brandevoort eveneens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1.   Wijngaard Brandevoort is, onverminderd het bepaalde in artikel 6, jegens de Investeerder nimmer aansprakelijk voor door de Investeerder geleden schade als gevolg van het onverhoopt niet bereiken van het minimumbedrag als bedoeld in artikel 3, het onverhoopt om andere redenen niet kunnen realiseren van het Project, dan wel het na realisering van het Project onverhoopt moeten staken daarvan.

2.   De Investeerder begrijpt dat indien het Project niet wordt gerealiseerd, geen aanspraak op de aan hem voorwaardelijk toegezegde producten en/of diensten bestaat, met dien verstande dat de Investeerder in dat geval wel aanspraak maakt op terugbetaling van het door hem geïnvesteerde bedrag.

3.   Wijngaard Brandevoort staat ervoor in dat de producten en diensten die aan het Pakket verbonden zijn, aan de Overeenkomst beantwoorden. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Wijngaard Brandevoort, is hij evenwel niet aansprakelijk voor het gebruik van deze producten en diensten door de Investeerder of derden.

4.   Wijngaard Brandevoort is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door de Investeerder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

5.   Mocht Wijngaard Brandevoort onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden jegens de Investeerder aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Wijngaard Brandevoort, indien mogelijk, te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Investeerder dient Wijngaard Brandevoort hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Wijngaard Brandevoort ter zake vervalt.

6.   De eventuele aansprakelijkheid van Wijngaard Brandevoort is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Wijngaard Brandevoort betrekking heeft.

7.   Het eventuele recht van de Investeerder op vergoeding van schade ontstaat pas indien de Investeerder na het ontstaan ervan, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk aan Wijngaard Brandevoort heeft gemeld.

8.   De Investeerder vrijwaart Wijngaard Brandevoort van zijn eventuele aanspraken, alsook die van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Wijngaard Brandevoort toerekenbaar is.

ARTIKEL 9. | SLOTBEPALINGEN

1.   De rechten van de Investeerder die voortvloeien uit de Overeenkomst, zijn zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Wijngaard Brandevoort niet overdraagbaar aan een derde.

2.   Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Wijngaard Brandevoort en de Investeerder verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

3.   Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.

4.   Op elke Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de Investeerder en Wijngaard Brandevoort is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5.   Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

6.   Behoudens voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Wijngaard Brandevoort aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen de Investeerder en Wijngaard Brandevoort kennis te nemen.